Så besväras stockholmaren av buller

Var tredje år genomförs en enkätundersökning i Stockholm Stad över medborgarnas åsikter kring buller. Resultatet presenteras sedan på Stockholm.se där man därmed kan läsa om allmänna bullerproblem, buller i skolor och förskolor, på Sveavägen, i Observatorielunden samt vad som kan genomföras för att minska bullret.

De två senaste mätningarna genomfördes 2013 och 2016. Även om det finns mindre skillnader mellan dessa år så är det ungefär samma resultat. Framförallt är det vägtrafiken som upplevs störande. År 2016 var det 13 % av de som bor i Stockholm som besvärades mycket eller väldigt mycket av trafikbuller. Därefter kom grannar på 9% och flyg med 8%.

I jämförelse mot 2013 så har alltså inte någon speciell skillnad skett. Då var det 13 % som tyckte vägtrafiken var för bullrig, 8 % som störde sig på grannarna och 7% som klagade på flyget. Under 2019 ska kommande undersökning genomföras.

Sänkt nivå för bullerskyddsåtgärd

År 2010 valde Stockholm Stad att minska gällande gräns för att få bullerskyddsåtgärder. Detta från 65dBA ner till 62dBA. Det innebär att man utför åtgärder för att minska bullret vid fasaden. Ett exempel nämns från 2015 då 92% av de som hade för höga bullervärden fick bullerskyddande åtgärder.

Även besvär i skolor och förskolor

Utöver utvändig bullernivå genomförs regelbundet mätningar på skolor och förskolor i Stockholm för att se vilken nivå av buller som förekommer. När den senaste mätningen genomfördes, 2017, inspekterades totalt 276 skolor. Av de var det 42 % en eller flera anmärkningar. Det pekar på att trenden går åt fel håll då det under 2015 enbart var 33% som fick anmärkning.

Så kan ljudnivån minskas inomhus

Att få ner bullernivån handlar både om att minska ljudnivån på källan samt hålla borta detta buller från offentliga lokaler. Det kan exempelvis innebära att tung trafik inte får köra för nära bebyggelse likväl som att god isolering håller ljudet utanför lokalerna.

 

  • Akustikputs och akustikplattor

 

Akustikputs och akustikplattor har liknande effekt. De monteras på väggar eller tak och absorberar ljudet som är inomhus. Det handlar då främst om att minska ljudnivån som uppstår i offentliga lokaler när barn leker, vid matlagning i kök osv. Just akustikputs används bland annat på Nationalmuseum för att dämpa ljudnivån. Läs mer här

 

  • Isolering

 

Man bör även se över hur ljudet ”letar sig in” i byggnaden. Medan akustikputs dämpar ljudet som finns inne så håller isoleringen ute buller som sker utanför. Det gäller främst kring fönster och dörrar. Man kan därmed lyssna och lokalisera var ljudet hörs bäst och lägga större vikt vid isolering där.

 

  • Bullerplank

 

Bullerplank monteras generellt mellan bostadsområden och större bilvägar. Det blir ett sätt att hålla borta den grövsta delen av bullret.

 

1 Jun 2019